Sol·licita pressupost Sol·licita pressupost
Blog sensedi proptech telefono 934 15 30 10 - 919 198 025

Avís legal

BEST TECHNOLOGIES FOR BUILDINGS, S.L. (d’ara endavant, “SENSEDI”) és una companyia espanyola amb domicili social a la C/ Ávila 124, 4ª A, 08018 Barcelona i amb número d’identificació fiscal B-65.670.861, i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 42928, foli 77, full número B 419489. Correu electrònic: protecciondatos@sensedi.com / Telèfon +34 934 153 010.
Es deixa constància que sensedi.com (d’ara endavant, el “Lloc web”) ha estat dissenyat, elaborat i creat, i està posat a disposició de públic, per SENSEDI.

I.- Objecte i àmbit d’aplicació

SENSEDI recomana a l’usuari que llegeixi detingudament el present text abans de procedir a l’accés, ús i navegació del Lloc web.
El present Avís legal té com a objecte establir les condicions i pautes d’accés i ús per part del usuaris del Lloc web, així com dels continguts que s’hi mostren i s’hi comuniquen públicament.
El simple accés, ús i navegació per part de l’usuari del Lloc web i dels continguts i serveis posats a disposició de l públic mitjançant aquest, implica l’acceptació expressa i sense reserves per part de l’usuari dels termes que es detallen en el present document, i l’usuari declara que ha llegit, coneix i entén el present Avís legal, i que assumeix totes les obligacions que l’incumbeixen com a usuari del Lloc web.
El present document tindrà un període de validesa indefinit, sempre que no sigui modificat. No obstant, SENSEDI es reserva el dret de modificar tant la presentació, configuració i contingut del Lloc web, així com el present document. L’accés, ús i navegació que l’usuari faci després de l’entrada en vigor dels possibles canvis i modificacions suposaran l’acceptació d’aquests canvis per part de l’usuari.
Sense perjudici de la regulació continguda en el present document, SENSEDI es reserva la possibilitat d’establir eventualment Condicions particulars d’ús del Lloc web, i en aquest cas els usuaris quedarien igualment vinculats pel contingut de les Condicions particulars d’ús que, en el seu pas, es publiquessin.

II.- Obligacions i responsabilitat

 1. A) Obligacions i responsabilitat de SENSEDI en relació amb la informació publicada a través del Lloc web.

SENSEDI procedeix a revisar periòdicament el contingut publicat i posat a disposició del públic a través del Lloc web, i realitza les accions pertinents amb la finalitat de garantir l’exactitud i la precisió d’aquesta informació. A més, procedeix a l’actualització periòdica d’aquesta i a la correcció d’eventuals errors amb la major celeritat possible.
No obstant, SENSEDI no pot garantir l’absoluta inexistència d’errors, així com tampoc la contínua actualització de la informació posada a disposició del públic.
S’estableix expressament que SENSEDI no serà responsable, en cap cas, de:

 • La continuïtat dels continguts i serveis del Lloc web.
 • L’absència d’errors en aquests continguts i serveis.
 • L’absència de virus o altes categories de components danyosos al Lloc web o al servidor que el subministra.
 • La invulnerabilitat del Lloc web i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’hi adoptin.
 • La falta d’utilitat i rendiment dels continguts i serveis del Lloc web.
 • Els danys o perjudicis que causi, a ell mateix o a un tercer, qualsevol usuari que infringeixi les condicions, normes i instruccions que SENSEDI estableix per l’accés i l’ús del Lloc web, o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc web.

Sense perjudici d’allò exposat, SENSEDI declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Lloc web i evitar-hi l’existència de virus o altres components maliciosos o danyosos.

 1. Obligacions i responsabilitat dels usuaris.

Amb caràcter enunciatiu i no limitador, l’usuari del Lloc web es compromet a:

 • Realitzar un accés, ús i navegació del Lloc web conforme a les disposicions establertes per la legislació i normatives vigents, la bona fe, l’ordre públic i els usos i costums generalment acceptats, així com a realitzar un accés, ús i navegació del Lloc web d’acord amb les possibilitats i serveis que ofereix, això com les finalitats per als quals ha estat concebut, i es compromet a no realitzar cap ús del Lloc web amb una finalitat diferent a l’establerta en el present Avís legal.
 • No fer servir el Lloc web ni els seus continguts amb finalitats il·lícites, contràries a la legislació i normativa vigents o lesius per als drets o interessos de SENSEDI i/o de terceres persones, ja siguin físiques o jurídiques.
 • No causar perjudicis, danys o deterioraments sobre el programari, les eines i/o continguts que constitueixen i conformen el Lloc web, i no impedir el seu normal funcionament.
 • No provocar danys als sistemes físics i lògics del Lloc web, així com tampoc introduir o difondre a la Xarxa, a través del Lloc web, virus informàtics o malware de qualsevol tipus, o qualsevol altra eina susceptible de provocar danys anàlegs o semblants.
 • No utilitzar cap tipus de procés automatitzat per accedir, fer servir i/o navegar pel Lloc web.

En tot cas, l’usuari serà responsable, de manera única i exclusiva, de l’ús que es realitzi del Lloc web, així com dels continguts i eines posats a disposició del públic a través d’aquest, i assumirà de manera única i exclusiva les responsabilitats de qualsevol tipis que es puguin derivar de l’incompliment per part de l’usuari de les obligacions contingudes en el present Avís legal i/o de la legislació i normativa vigents en l’accés, ús i navegació que efectiu del Lloc web, tant davant de SENSEDI com pel que fa a altres tercers. En aquest sentit, SENSEDI no assumirà cap responsabilitat, ja sigui directa o indirecta, derivada de l’incompliment per part de l’usuari dels compromisos i obligacions establerts en els paràgrafs precedents i quedarà exclosa de qualsevol responsabilitat, ja sigui directa o indirecta, respecte de qualsevol dany o perjudici causat a l’usuari del Lloc web i/o un tercer que vingui provocat pel mal ús, intencionat o no, que l’usuari faci del Lloc web i/o dels continguts, eines i utilitats posats a disposició del públic a través d’aquest, així com per la inobservança del que s’ha estipulat en el present document o en qualsevol altre document que publiqui SENSEDI a través del Lloc web i que sigui vinculant per als usuaris.
L’usuari exonera expressament i mantindrà indemne SENSEDI respecte de qualsevol responsabilitat i/o reclamació emesa per una tercera persona física o jurídica que pugui sorgir com a conseqüència de l’accés, ús i navegació que l’usuari realitzi del Lloc web.

III.- LLICÈNCIA SOBRE LES COMUNICACIONS

En cas que l’usuari enviï informació de qualsevol tipus a SENSEDI mitjançant els canals posats a disposició per a tal finalitat en el propi Lloc web, l’usuari declara i garanteix que ho fa lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret d’un tercer i que no té caràcter confidencial.
L’usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne SENSEDI per qualsevol comunicació que subministri personalment o en nom seu. Aquesta responsabilitat abasta, sense cap restricció, l’exactitud, l’originalitat i la titularitat de SENSEDI.

IV.- RESPONSABILITAT DE TERCERS, PUBLICITAT I/O ENLLAÇOS

El Lloc web podrà allotjar, de forma provisional o permanent, enllaços, vincles, hipervincles o tecnologies similars (d’ara endavant, i de forma genèrica, enllaços) que redirigeixin l’usuari a altres pàgines o llocs web i/o espais publicitaris gestionats per tercers.
En cas d’existir aquests enllaços, tindran com a única finalitat facilitar i permetre l’accés a l’usuari a continguts i/o serveis que puguin resultar del seu interès que, en tot cas, seran gestionats per tercers i no per SENSEDI.
SENSEDI no es responsabilitza ni fa propis els continguts, serveis i qualsevol altra informació proporcionada per tercers que puguin allotjar els enllaços disponibles al Lloc web.
Així, els titulars de les pàgines o llocs web de destí dels enllaços seran els únics responsables de garantir que el contingut que hi tinguin allotjat compleix la totalitat dels requeriments que li siguin d’aplicació, i els usuaris que accedeixin a les pàgines o llocs web als quals menen aquests enllaços seran els únics responsables de les relacions jurídiques de qualsevol tipus que estableixin amb els tercers responsables de les pàgines o llocs web de destí.
En cas d’existir aquestes relacions jurídiques, s’entendran realitzades en tot cas entre l’usuari i el tercer i, per tant, en un àmbit extern i aliè al Lloc web, assumint l’usuari, sota la seva exclusiva i única responsabilitat, els danys i perjudicis que els poguessin ser ocasionats com a conseqüència de l’ús que realitzi de les pàgines o llocs web enllaçats.
SENSEDI no assumeix cap responsabilitat, ja sigui directa o indirecta, derivada de les connexions que puguin efectuar-se a través dels enllaços o dels continguts als quals aquests enllaços menin, ni garanteix la disponibilitat tècnica, licitud, veracitat, utilitat, qualitat, fiabilitat, exactitud, correcció o moralitat dels continguts, informacions o serveis accedits a través d’aquests enllaços, sempre i quant aquests enllaços no es trobin directament gestionats o controlats per SENSEDI.
La inclusió d’enllaços i connexions externes no implicarà, en cap cas, de no indicar-se expressament el contrari, l’existència d’associació, relació o participació de SENSEDI amb les entitats o terceres persones connectades.

V.- LIMITACIÓ DE GARANTIES I EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

SENSEDI no garanteix la disponibilitat ininterrompuda, accés i continuïtat del funcionament del Lloc web, així com tampoc que l’accés al Lloc web no es vegi temporalment interromput per raons de tipus tècnic, ni que els continguts als quals accedeixen els usuaris, o el software que serveix de base al Lloc web, es trobi permanentment lliure d’errors.
En conseqüència, SENSEDI no assumirà cap responsabilitat, ja sigui directa o indirecta, dins dels límits establerts per la normativa vigent, respecte de qualsevol perjudici causat als usuaris del Lloc web que vingui provocat o es pugui derivar de la indisponibilitat, fallades en l’accés, manca de continuïtat del Lloc web, interferències, interrupcions o bloqueigs de servei, omissions, deficiències o sobrecàrrega de les línies telefòniques o d’Internet, avaries o desconnexions del sistema, així com respecte de qualsevol dany o perjudici causat com a conseqüència d’intromissions il·legítimes en el Lloc web, ja sigui en forma de malware, virus, cucs, troians, codi maliciós i qualsevol figura anàloga.
Així mateix, SENSEDI no assumirà cap responsabilitat, ja sigui directa o indirecta, respecte de cap conseqüència, dany o perjudici, de qualsevol tipus, que eventualment pogués patir l’usuari, i que vingui originat com a conseqüència de l’accés i/o ús de la informació posada a disposició del públic a través del Lloc web.

VI.- PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

La titularitat de tots i cadascun dels drets de Propietat industrial i intel·lectual del Lloc web, dels seus dissenys gràfics, de les informacions i codis que contenen, del contingut i del programari que serveix de base, així com les marques, noms comercials, noms de domini i qualsevol altre contingut susceptible d’aplicació industrial i/o comercial relatiu al servei, funcionalitats o utilitats del Lloc web, pertany de forma única i exclusiva a SENSEDI, o bé ha estat inclòs al Lloc web amb l’autorització prèvia dels seus legítims titulars i/o en compliment de la legislació i la normativa vigents.
El fet que el Lloc web posi a disposició del públic actius i/o utilitats protegits per les normes reguladores de la Propietat industrial i intel·lectual no permetrà entendre, en cap cas, que es concedeixi als usuaris del Lloc web cap llicència d’explotació respecte d’aquests, de forma total ni parcial. L’obtenció d’aquesta llicència per part dels usuaris requerirà l’autorització, prèvia, expressa i atorgada per escrit, dels legítims titulars de l’actiu intangible del que es tracti.
L’usuari es compromet i obliga expressament a respectar tots i cadascun dels actius protegits mitjançant els drets de Propietat industrial o intel·lectual als quals accedeixi a través del Lloc web, i queda expressament prohibida la realització per part de l’usuari del Lloc web de qualsevol acte de reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició, transformació i, en general, de qualsevol forma d’explotació d’actius intangibles, obres o continguts als quals accedeixi a través del Lloc web, excepte amb l’autorització prèvia, expressa i atorgada per escrit, dels legítims titulars de l’actiu intangible del qual es tracti.

VII.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Podeu consultar la nostra Política de Privacitat aquí.

VIII.- INFORMACIÓ SOBRE COOKIES

Podeu consultar la nostra Política de Cookies aquí.

IX.- MODIFICACIONS I SUSPENSIÓ DE LA DISPONIBILITAT DEL LLOC WEB

SENSEDI es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions, supressions o actualitzacions respecte de la informació posada a disposició del públic a través del Lloc web, en la seva configuració interna o en la seva presentació.
Així mateix, SENSEDI es reserva el dret de modificar, totalment o parcial, l’Avís legal, incloent, modificant o eliminant les clàusules que estimi necessàries, sense avís previ i en el moment que ho estimi oportú.
Les modificacions que puguis efectuar-se, segons els casos, substituiran, completaran i/o modificaran l’Avís legal.
Les possibles modificacions podran venir motivades, entre altres, per canvis tècnics en el servei prestat mitjançant el Lloc web, canvis en la normativa o canvis en les funcionalitats del Lloc web, o bé amb l’objecte de preservar-ne la disponibilitat davant d’eventuals usos abusius manuals o robotitzats d’accés.
L’usuari declara expressament que coneix, entén i accepta la possibilitat de modificació de l’Avís legal, i en cas que continuï utilitzant el servei prestat pel Lloc web, s’entendrà que accepta les modificacions introduïdes.
Igualment, SENSEDI es reserva el dret de suspendre temporalment o definitivament, i sense avís previ, l’accessibilitat al Lloc web, ja sigui per motius d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora, o de suspensió definitiva de la disponibilitat i posada a disposició del Lloc web.

X.- NORMES D’ÚS DE LES XARXES SOCIALS 

La utilització de les xarxes socials de SENSEDI a Linkedin, Twittter, Google Plus, YouTube, Instagram i Facebook està subjecta a termes i condicions d’ús. Perquè aquest canal sigui útil per a tots, és necessari que es respectin unes normes bàsiques. Llegiu amb atenció les normes d’ús següents abans de començar a participar-hi:

 • Recordeu que aquest és un fòrum públic. Quan publiqueu qualsevol dada, comentari o informació, assumiu que pot ser vist per la resta d’usuaris d’aquesta xarxa social i per SENSEDI.
 • Us demanem que parleu en primera persona i que procureu aportar valor en els vostres comentaris, facilitant informacions contrastades. Recordeu que sou responsable de les vostres aportacions i de les conseqüències en la vostra imatge i reputació. Si teniu dubtes, és millor que no feu cap contribució.
 • Aquest espai constitueix un fòrum d’intercanvi d’opinions o pel debat constructiu. No és per crear polèmica, desqualificar altres usuaris o tercers, ni presentar queixes i reclamacions, que s’han de canalitzar a través de les vies específiques que SENSEDI té establertes per a aquesta finalitat.
 • Tracteu amb respecte els altres usuaris. Feu servir un llenguatge apropiat i correcte.
 • No publiqueu material publicitari ni feu ús d’aquest perfil per buscar feina.
 • La vostra contribució ha de presentar dades reals i concretes. Es permeten citacions o reproducció de petits fragments de texts, llibres o obres en general de tercers, sempre i quan n’indiqueu la font i el nom de l’autor i, en tot cas, de conformitat amb els límits que marca la llei.
 • Hem de preservar el bon ús d’aquest perfil, és per això que SENSEDI, com a administrador, es reserva el dret d’eliminar, sense dret a rèplica, qualsevol aportació que consideri il·legal, irrespectuosa, amenaçadora, infundada, calumniosa, difamatòria, obscena, inapropiada, èticament o socialment discriminatòria; que incorpori dades de tercers sense la seva autorització; que contingui qualsevol tipus de material publicitari o de propaganda, personal o en benefici de tercers, ja siguin persones físiques o jurídiques; que sigui redundant; que publiqui repetidament el mateix contingut; que no estigui relacionada amb la finalitat de la pàgina.
 • Només es podran descarregar continguts, copiar o imprimir qualsevol contribució, per a un ús personal o privat.

SENSEDI no es fa responsable de les opinions expressades en aquest perfil i no assumeix cap garantia sobre la veracitat, exactitud o actualització de les informacions que s’hi continguin. Així mateix, SENSEDI no es fa responsables dels llocs web aliens als quals es pugui accedir mitjançant vincles (“links”) des d’aquest perfil o de qualsevol contingut posat a la vostra disposició per part de tercers.

XI.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’Avís legal se sotmet expressament a la legislació espanyola.
Per a qualsevol discrepància o reclamació que pogués sorgir de la interpretació o execució de l’Avís legal, l’usuari i SENSEDI, renunciant a qualsevol altra jurisdicció que els pogués correspondre i sense perjudici de les normes imperatives sobre competències judicials, se sotmeten voluntàriament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

POLÍTICA DE PRIVACIDADMediante la presente Política de Privacidad, le informamos sobre la recopilación, tratamiento y uso de sus datos personales.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat del responsable:
Best Technologies for Buildings, S.L. (SENSEDI)
CIF: B-65670861.
Adreça:
C/ Ávila 124, 4ª A, 08018 Barcelona (España).
Correu electrònic i telèfon:
protecciondatos@sensedi.com / +34 934 153 010

Amb quina finalitat tractem les vostres dades?

A SENSEDI tractem les dades personals que ens faciliteu amb les següents finalitats principals:

 • Atendre les vostres consultes.
 • Gestionar la sol·licitud de serveis que es realitzi a través de la nostra pàgina web.
 • Gestionar l’alta al blog.
 • Realitzar enquestes d’opinió i estudis de mercat amb finalitats estadístiques.

Així mateix, i únicament en el cas que ho hàgiu consentit en cada cas, tractarem les vostres dades també per a les següents finalitats addicionals:

 • Enviar informació sobre els nostres descomptes, novetats, productes i serveis, posant-nos en contacte a través de mitjans impresos, electrònics i/o telefònics.
 • Oferir descomptes, novetats, productes i serveis més ajustats a les vostres necessitats i preferències, per la qual cosa avaluarem el vostre perfil i enriquirem les vostres dades amb fonts internes i ocasionalment externes.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades és el consentiment que ens heu donat mitjançant l’acceptació de la Política de privacitat.
Podeu retirar el consentiment que ens heu donat per a les finalitats addicionals ens qualsevol moment, sense que això condicioni la gestió i administració de la vostra petició.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Conservarem les vostres dades personals mentre siguin necessàries per a la prestació del servei, i en qualsevol cas mentre no ens en sol·liciteu la supressió, així com el temps necessari per complir amb les obligacions legals que en cada cas corresponguin d’acord amb cada tipologia de dades.

A quins destinataris es comunicaran les dades?

Les dades es comunicaran a Mutua de Propietarios Seguros y Reaseguros a Prima Fija amb la finalitat d’oferir productes i serveis millorats als nostres clients.
No es faran transferències internacionals de dades.

Quins són els vostres drets com a titular de les dades?

Dret
Contingut
Accés
Podreu obtenir confirmació de si estem tractant les vostres dades personals, així com consultar les vostres dades personals incloses en els nostres fitxers.
Rectificació
Podreu modificar les vostres dades personals quan siguin inexactes, així com completar aquelles que siguin incompletes.
Supressió
Podreu sol·licitar l’eliminació de les vostres dades personals quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recopilades.
Oposició
Podreu sol·licitar que no es tractin les vostres dades personals. SENSEDI deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Limitació del tractament

Podreu sol·licitar la limitació al tractament de les vostres dades en els següents supòsits:

 • Mentre es comprovi la impugnació de l’exactitud de les vostres dades.
 • Quan el tractament és il·lícit, us oposeu a la supressió de les dades i en sol·liciteu la limitació de l’ús
 • Quan SENSEDI no necessiti tractar les vostres dades, però sigui necessari per l’exercici o defensa de reclamacions
 • Quan us hàgiu oposat al tractament de les vostres dades per al compliment d’una missió d’interès públic o per la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els vostres.
Portabilitat
Podreu rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hàgiu facilitat i aquelles que s’hagin obtingut en la vostra relació contractual amb SENSEDI, així com transmetre-les a una altra entitat.
Canals d’atenció

Podreu exercir aquests drets enviant un e-mail a protecciondatos@sensedi.com.

*Per tal d’exercir els vostres drets haureu d’adjuntar una còpia del DNI o un altre document que acrediti la vostra identitat, indicant el dret que voleu exercir.

Si considereu que SENSEDI no ha tractat les vostres dades personals de conformitat amb la normativa aplicable, podreu presentar una reclamació davant de l’autoritat competent, a través de la pàgina web www.agpd.es.