Sol·licita pressupost Sol·licita pressupost
Blog sensedi proptech telefono 934 15 30 10 - 919 198 025

Agent rehabilitador

Tens pensat sol·licitar un ajut per rehabilitar el teu immoble?
Saps que hi ha la figura de l'agent rehabilitador?

CONTACTA

El Govern ha creat la figura de l’agent rehabilitador per fer més senzilla la gestió de sol·licituds d’ajuts a la rehabilitació d’immobles. Després d’oferir els ajuts i subvencions per a la rehabilitació d’habitatges i edificis de comunitats de veïns, calia crear una figura que facilités als propietaris dels immobles residencials un canal únic i àgil per gestionar tot el procés anomenat clau en el pany.

La rehabilitació d’habitatges i edificis es promou per mitjà de fons europeus, a fi d’aconseguir habitatges més sostenibles i eficients, fet que es traduirà en beneficis econòmics i, a més, mediambientals per al país. El Pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern, finançat per mitjà dels fons Next Generation, de la Unió Europea, destina una partida de 6.825 milions a reformar els habitatges espanyols i fer-los més sostenibles.

Qui és l’agent rehabilitador?

Un agent rehabilitador és una persona física o jurídica, entitat pública o privada que s’encarrega de dur a terme actuacions d’impuls, seguiment, control, gestió i percepció d’ajuts públics per a la rehabilitació d’immobles.

Tot això ho fa mitjançant nombroses actuacions, entre els quals destaquen l’elaboració de documentació o dels projectes tècnics, a més de totes les accions que calguin per desenvolupar actuacions de rehabilitació o millora, que, si és el cas, siguin subvencionables. L’agent rehabilitador també pot facilitar el finançament de les actuacions, fins i tot per mitjà de mecanismes de cessió de dret de cobrament o d’altres de semblants.

En definitiva, un agent rehabilitador és qui porta tot el procés de gestió dels ajuts de rehabilitació d’habitatges i edificis residencials, des de tota la documentació tècnica, la gestió i tramitació de la sol·licitud o sol·licituds d’ajuts fins a l’obtenció de finançament.

Amb aquesta figura es concentren les tasques de cada projecte en una sola figura, perquè les gestions siguin més eficients, s’escurcin els temps de tramitació i s’assegurin els costos i els terminis de l’actuació en la rehabilitació d’immobles, habitatges o edificis residencials. Com que una sola figura duu a terme els tràmits, s’eviten els intermediaris que, tot sovint, retarden els processos.

Quines són les funcions de l’agent rehabilitador?

Els agents rehabilitadors s’encarreguen, dins d’un procés de sol·licitud de subvenció, de les funcions següents:

  • Cercar els ajuts necessaris i obtenir finançament.
  • Preparar tots els informes de rehabilitació de l’immoble, començant per l’informe inicial de rehabilitació de l’habitatge o edifici en què se’n descriu la situació actual en termes d’eficiència energètica i la viabilitat tècnica del projecte redactat i acabant per l’informe final sobre la rehabilitació efectuada i el compliment dels requisits i terminis establerts.
  • Coordinar-se amb el Departament General d’Arquitectura en el procés d’aprovació d’expedients.
  • Representar el promotor en els procediments administratius.

Avantatges de disposar d’un agent rehabilitador

Per dur a terme la rehabilitació d’un edifici o habitatge subvencionat pels fons europeus cal un expert en actuacions d’eficiència energètica que redueixin el consum de l’habitatge o l’edifici residencial. Un agent rehabilitador no solament gestiona els aspectes burocràtics de la tramitació de les subvencions sinó que també redacta tots els documents tècnics relacionats amb la rehabilitació de l’immoble.

Eficiència

L’agent rehabilitador dissenya o adapta les actuacions que cal dur a terme perquè el consum energètic de l’immoble sigui més eficient. Cal tenir en compte que més de tres milions d’edificis residencials a Espanya tenen més de 50 anys d’antiguitat, dels quals prop d’un milió està en un estat deficient o ruïnós. A més, la majoria d’immobles tenen una qualificació energètica E, F o G, és a dir, no són energèticament eficients.

Confiança

L’agent rehabilitador supervisa i controla l’execució de les obres de rehabilitació i sempre vetlla per l’interès de la propietat. Així redueix el risc de desviar-se quant a temps i cost i garanteix la qualitat en l’execució de les obres.

Garantia

L’agent rehabilitador ajuda a aconseguir la ràtio de subvenció més elevada possible. Els fons europeus subvencionen entre el 40 % i el 80 % de les actuacions d’acord amb el grau d’eficiència energètica. Aquesta ràtio pot arribar fins i tot fins a 100 % en actuacions per a col·lectius vulnerables.

Cerques un agent rehabilitador?

Ets als lloc adient. Contacta amb nosaltres i t’ajudarem.

CONTACTA